Napjainkban

BABUS JOLÁN KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM BEMUTATÁSA1989 szeptemberében kezdte meg nevelő - oktató munkáját. A kollégium lakói a város két középiskolájából - a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és a Lónyai Menyhért Szakközép és Szakiskola- kerülnek ki.

Már a kezdetektől világosan láttuk, és céltudatosan törekedtünk arra, hogy a gyermekmegőrzés helyett komplex nevelési - oktatási funkciókat felvállaló önálló arculatú intézményt hozzunk létre. A kollégiumok hagyományos funkciói mellett, a megrendelői kör és a fenntartó elvárásait is szem előtt tartva alakítottuk ki szervezeti rendszerünket.

Megalakulásunk óta a kollégiumban folyó szakmai munkára a folyamatos megújulás jellemző. Ennek az időszaknak legjelentősebb szakmai eseményei:

 • A kollégium névfelvétele. A névadás 1995. május 5-én történt. A kollégium tartalmi fejlődésének, tevékenységrendszerünk gazdagításának egyik motivációs bázisát a névadónkhoz kapcsolódó hagyományok kialakítása, ápolása jelentette.
 • Az intézmény tartalmi munkáját meghatározó esemény az Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesületének programjához való kapcsolódása (1995-ben). Ezen szervezet azokat az iskolákat, kollégiumokat, óvodákat, szakmai szolgáltató intézeteket fogja össze, amelyek felismerték az intézményi önállóság, az önfejlesztés szükségességét. Olyan nevelőket késztetett megújulásra, akik készek voltak belső önvizsgálat elvégzésére, rendszerszemléletű gondolkodásra.
 • 1999-ben elkezdtük tehetséggondozó részlegünk működtetését. Ennek lényege a tanulók sokirányú megismerése: adottságaik, képességeik felfedezése, ezek gondozása, tudatos fejlesztése. Kollégiumi tevékenységeink tartalmát ehhez igazítottuk. Különösen figyelmet fordítunk a tanulmányi szempontból tehetséges, rendezetlen családi hátterű tanulóink esélykülönbségeinek csökkentésére. Speciális nyelvi, számítástechnikai programjaink, magyar nyelvi és történelmi felkészítő kurzusaink a sikeresebb tanulmányi eredmény elérését, a tehetségek fejlesztését segítik.
 • Jelentős tartalmi változást eredményezett a megyei báziskollégiumi feladatok ellátására kapott megbízatásunk is 1999-ben.

- Módszertani szerepet töltünk be, módszertani segítséget adunk szakmai bemutatókat szervezünk.

- Szervezési központként az év eleji és évközi továbbképzések gazdái vagyunk. Fórumokat, konzultációkat szervezünk.

- Versenyszervező központi feladatot is felvállalunk a kollégiumok régi, hagyományos rendezvényeinek megújítása érdekében.

- Eredményeinket közreadjuk, módszertani füzetet jelentetünk meg.

 • 1999-ben sikeresen pályáztunk a kollégiumi önfejlesztő programban való részvételre.
 • Intézményünk 2002- ben kapcsolódott be a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program „I. intézményi modell” csoportos tanácsadással történő kiépítésébe.
 • 2003 májusában került sor a kollégium bővítésére, fejlesztésére.
 • 2007 szeptemberében indult a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Kollégiumi- Szakiskolai Programja.

Az évek során kidolgozott szabályzóink, a szülők, a diákok és a közalkalmazotti közösség körében végzett felmérések, beszélgetéseink tapasztalatai igazolják:

 • Derűs, nyugodt légkörű, biztonságot jelentő otthon tud lenni a kollégiumunk.
 • Környezetünkkel, megjelenésünkkel, munkamorálunkkal, kapcsolatainkkal követhető mintát kínálunk.
 • A tanulás jó szintű feltételei mellett gazdag szabadidős programkínálatot biztosítunk

 

HELYZETELEMZÉS, ERŐFORRÁS BEMUTATÁSA

1. Tanulói összetétel

A tanulói összetétel heterogén. A nemek szerinti koedukáció mellett az életkor 12-20 éves korra tolódott, az iskolatípus szerint is bővült. Az iskolák merítési bázisa, a tanulók előképzettsége iskolatípusonként rendkívül eltérő (pl.: 6 osztályos gimnáziumi tanulók, szakmunkás tanulók). A diákjaink szokásai, viselkedési kultúrája értékrendje is szinte egyénenként változik.

A tartalmi munka szervezése szempontjából jelentős a tanulók összetételének megváltozása. Csökkent a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók száma és megnövekedett, kb. a duplájára nőtt (a tanulók közel 60 %-a) a szakiskolások száma.

A szülők köre nagyon összetett, jelentős részük a legszélsőségesebb problémákkal terhelt. Az utóbbi években romlott a tanulók szüleinek egzisztenciális helyzete, ez gyakran végződött a családi élet válságával. A tanulók összetétele, jellemzőik jól érzékeltetik, hogy pedagógiailag, módszertanilag mennyire differenciált feladatot kell ellátnia a nevelőtestületnek.

Az is egyértelmű, hogy a felzárkóztatás, az esélykülönbségek csökkentése hangsúlyozottan kell, hogy megjelenjen tevékenységünkben. Az is tény, hogy nemcsak az ismeretanyag hiányainak csökkentése fontos, hanem a viselkedéstől a mozgáskultúráig, a tanulók személyiségét érintő egyéni lemaradásokra is figyelni kell.

2. Pedagógusok

A nevelés folyamatában és a feltételrendszer biztosításában az intézmény minden dolgozója fontos szerepet tölt be, de kulcsszerepük a nevelőtanároknak van.

A nevelőtestület mind életkori összetételben, mind szakos összetételben optimális a feladatatok elvégzéséhez. Jellemző a stabilitás, a többéves szakmai tapasztalat, a jól szervezett, nyugodt, lelkiismeretes, pontos munkavégzés.

A pedagógusok szakmai felkészültsége, egyéni érdeklődéseik alapján történik a széles skálán mozgó intézményi tevékenységek megszervezése, melyek az Országos Kollégiumi Alapprogram előírásai alapján kötelezőek.

Minden nevelő a szűken vett nevelőtanári feladatán túl egyéb kvalifikációval is rendelkezik, ami színesíti tanári munkáját.

A kollégák rendszeresen tartanak tájékoztatást, bemutató foglalkozásokat. Számos pályázat eredményes megírása is jelentős ismeretbővítést jelent.

 

A PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

1. Tanulmányi tevékenység

A kollégium legfontosabb funkciója a tanulást segítő tevékenység. Intézményünkben a tanulás tárgyi, időbeni, egészségügyi feltételei optimálisan biztosítottak.

A tanulási (szilenciumi) rend kialakításakor az együtt tanuló tanulócsoportok megszervezésekor az egyéni tanulási szokásokat, a szükséges tanári segítés megvalósítását is figyelembe vesszük.

Rendszeres és tervszerű tanulást segítő korrepetálási órákat tartunk: matematikából, fizikából, kémiából, angolból, franciából, történelemből, magyarból, számítástechnikából.

A szakmai tárgyakból inkább csak tanulást segítő foglakozásokra vállalkoznak tanáraink, ezekből a tantárgyakból rendszeres segítséget a tanulók iskolai korrepetálásokon kapnak.

A csoportvezetők fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való kapcsolattartás. E kapcsolattartás alkalmat ad arra, hogy közös nevelési elveket alakítsunk ki, a tanulók magatartásbeli, fegyelmi ügyeit megtárgyaljuk.

Tehetséggondozó diákköreinken érettségire készülő tanulók vesznek részt, többletismerethez jutva ezáltal.

2. Kulturális tevékenység, hagyományápolás

A kulturális, művészeti, zenei, természettudományi értékeket- ha lehet- behozzuk a kollégiumba a tanulók műveltségének, intelligenciájának fejlesztése céljából. A tanulók a családi hátrányból fakadóan csak ritkán jutnak el ilyen rendezvényekre. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásaira minden évben 50 bérlettel rendelkezünk (alapítványunk finanszírozza).

Nevelőmunkánk fontos területei a különböző ünnepekhez kötődő együttlétek, közös ünneplések. A kollégiumi hagyományok kialakítása elengedhetetlen feltétele az önálló arculat megteremtésének.

Rendezvényeink (elsősök avatása, Mikulás, karácsony-est, farsang, nőnap, ballagás, pedagógusnap) színvonalasak, élményt adóak. Utalnunk kell ezeknek a rendezvényeknek a közösségteremtő erejére is. Az együtt megszerzett, átélt élmény, az elért siker öröme olyannyira belevésődik a diákokba, hogy még hónapok múlva is jó hangulatot teremt egy- egy felidézett pillanat.

Jelentős szerepet tölt be rendezvényeink tartalmának meghatározásában diákszínjátsz
ó körünk, tánccsoportunk, énekkarunk, továbbá a képzőművészeti diákkör, a dekorkör, a koliújság, a kolirádió is.

Az országosan ismert jó hírnevű Végvári Játékok kollégiumi találkozón és a megyei Kulturális Seregszemle bemutatóin szereplésünk mindig sikeres, ezekre való felkészülés folyamatos tevékenységet jelent tanulóink számára.

Mindezek a hagyományok, mind ünnepeink, mind külső megmérettetéseink az együvé tarozás szép érzését erősítik, amelyek egyúttal életmód- és mintaadó funkciók is.

A kollégium életének imént felsorolt apró pillanatai szervesen illeszkednek abba a nevelésfilozófiai felfogásba, amely a tevékenységet, az egyéniséget és a tartós motivációt preferálja. A sokszínű tevékenységrendszer sok típusú egyéniség kibontakozását teszi lehetővé.

3. Sporttevékenység

A helyi adottságoknak, lehetőségeknek megfelelően alakítottuk ki sportolási szokásainkat. Leginkább az életmódközvetítő funkciókra helyeztünk nagyobb hangsúlyt. A gyalog- kerékpártúrák, séták, kondicionáló tornák, aerobic, ügyességi versenyek, rendszeres házi bajnokságaink mellett fiú, lányfoci, kosárlabda és lány kézilabda szakosztályokat működtetünk.

A Végvári Játékokon és az Országos Kollégiumi Sporttalálkozókon mindig sikeresen vettünk részt, helyezéseket értünk el.

Az asztalitenisz, a sakk, az alkalmankénti úszótanfolyamok gazdagítják sporttevékenységünket. Mindezek a mindennapi életünkbe beépülve energiákat kötnek le, egyéni és közösségi élményt adnak.

 

ÉPÜLET, FELSZERELTSÉG

A kollégium épülete 1989- ben került átadásra. A körültekintő, gondos karbantartási munkák eredményeként helyiségei, berendezései még mindig újszerűek, esztét
ikusak, igényesen kialakított belső udvara segít a jó közérzet kialakításában, ezért ennek tudatos tervezése, alakítása mindig kellő hangsúlyt kapott intézményünk életében. A következetes pedagógiai ráhatás következtében a tanulói magatartás pozitív kialakításának a következményeként a kollégium tiszta, rendes, derűs, otthonos.

Tudatosan fejlesztettük a nevelőmunkához szükséges szakmai eszközeinket is (hangosító, projektor, írásvetítő, hordozható mikrofon, filmfelvevő, DVD lejátszó). Jól felszerelt stúdiót, 1 100 kötetes szabadpolcos kézi könyvtárat hordozható nyelvi laborral, videotárral, számítástechnikai termet, internet bekötéssel, vendéglátós gyerekeink részére a szakmai igényeket kielégítő kabinettermet, kondi és
fittness- termet alakítottunk ki.

A szabadidős tevékenységek gazdagításához kerékpárok egyéb sportfelszerelések, képességfejlesztő játékok, folyóiratok állnak a kollégisták rendelkezésére.