Pályázati felhívás 2014

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban való részvételre.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér és

b) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) halmozottan hátrányos helyzete a 2013. augusztus 31-én hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján került megállapításra [1], vagy

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű[2],

bc) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

A program célja:

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában.

A program célja továbbá, hogy a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.

A Programban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.

A kollégiumok felelőssége különösen a Programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkszp.hu honlap.

Pályázni a Programban részt vevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt kollégiumokbalehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, (Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola) vagy letölthetők a az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról(www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság), illetvea Program honlapjáról (www.ajkszp.hu), de ezen tájékoztató végén is megtalálhatók.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
  • a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)

A pályázathoz csatolni kell:

  • jegyzői határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról (másolat)
  • jegyzői határozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról (másolat)
  • kézzel írott önéletrajz
  • hitelesített napló másolat a tantárgyi jegyekről

A pályázatot legkésőbb2014. június 27-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma)postai úton kell eljuttatni a kollégium címére.

A kollégium címe:

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

4800 Vásárosnamény, Kossuth út 21.

A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program".

A pályázatokat a kiválasztott szakiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2014. július 5-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a következő telefonszámokon:

06-70/456-66-69 vagy 06-70/456- 82-24

Figyelem!

Felhívjuk a tanulók és osztályfőnökeik figyelmét arra, hogy lehetőségük van a pályázatokat a középiskolai jelentkezési lapokkal együtt benyújtani 2014. február 14-ig.

Mellékletek letölthetők innen:[1]hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek (Közoktatásról szóló törvény, 121. §, 14. pont). A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/2014. nevelési évben, tanévben változatlan feltételek mellett kell nyújtani. Azon tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember 1-jén képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben vagy az Útravaló Ösztöndíjprogramban vesznek részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, a tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint (közoktatásról szóló tv. 121. §, 14. pont) minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek (Gyvt. 161/Q. §).

[2]1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b)a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.