Tájékoztató az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezés feltételeiről

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium és a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium a 2021/2022- es tanévtől indítja az Arany János Kollégiumi Programot. A program célja, hogy a Babus Jolán Középiskolai Kollégium a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal közösen alkalmazható eszközrendszer támogatásával segítse a programba jelentkező diákok tanulmányi eredményességét. A tanulók érettségi bizonyítványt szerezzenek a gimnáziumi osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező középiskolában (a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba) folytassák tanulmányaikat a következő osztályokban:

 • 4 évfolyamos, kerettantervre épülő, angol nyelvi emelt óraszámú osztály
 • 4 évfolyamos, kerettantervre épülő, német nyelvi emelt óraszámú osztály
 • 4 évfolyamos,kerettantervre épülő,általános tantervűosztály

A kollégium a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújt.

A projekt során kiemelt feladatok, kulcsfolyamatok:

 • a tanulók komplex mérése (szociális, kulturális, mentális, tanulmányi), állapot rögzítése
 • egyéni fejlesztési terv készítése
 • partnerszemléletű együttműködés a tanulók családjával, gondviselőjével
 • tantárgyi képességfejlesztő programok
 • az iskolai életre való felkészítés
 • pályaorientáció
 • értékelés, nyomon követés, visszajelzés
 • fejlesztő foglalkozások (szövegértés, matematika- logika, kommunikáció)
 • változatos szabadidős tevékenységek és diákkörök (művészeti körök, sport)

A programba felvehető tanuló az, aki:

 1. a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium AJKP előkészítő évfolyamára jelentkezik. Kód: 0005
 2. kollégiumi elhelyezést kér
 3. megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

  - a jelentkezés időpontjában hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű

  - a programba történő jelentkezés időpontjában átmeneti gondozásban részesül,

  - otthont nyújtó ellátásban részesülő nevelésbe vettvagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

  - törvényes felügyeletét ellátó szülőjeönkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,

  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,

  - árva és a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult,

  - a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottságaesetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a programba történő jelentkezés időpontjában aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

  - lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye kedvezményezett településen található,

  - lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen találhatóés a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült.

A programba bekerülés feltétele

1, A kitöltött pályázatot és az igazolásokat – amelyek a kiírásban szerepelnek – a  Babus Jolán Középiskolai Kollégium 4800 Vásárosnamény, Kossuth L. út 9/D címre küldjétek. A borítékra kérjük ráírni: „Arany János Kollégiumi Program”. Határidő: 2021.01.20.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

- szülői nyilatkozat

- a tanuló személyi adatlapja

- igazolások, határozatok: jegyzői határozat (másolat) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, vagy jegyzői határozat (másolat) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról és a törvényes felügyeletet ellátó szülő által a jegyző előtt tett önkéntes nyilatkozat, vagy határozat (másolat) az átmeneti nevelésbe vételről/ az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről/ nevelésbe vételről, vagy igazolás a szülő/gyám alacsony foglalkoztatottságáról (a jelentkezést megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig munkanélküli)

- kézzel írott önéletrajz

- hitelesített naplómásolat a félévi tantárgyi jegyekről

A szülői nyilatkozat, a tanuló személyi adatlapja beszerezhető a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu), az AJKSZP honlapjáról (www.ajkszp.hu), illetve a kollégium honlapjáról (www.babusj-koll.hu).

Az Arany János Kollégiumi Programba a bejutás feltétele az írásbeli központi felvételi megírása, valamint az általános iskolai eredmény a gimnáziumi felvételi tájékoztatóban meghirdetettek alapján. A programba való jelentkezés és a felvétel feltételeit, annak módját jogszabály és az EMMI által meghirdetett pályázat tartalmazza.

A kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben kell részt venniük a tanulóknak, amely intézménybe az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra. A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételét kéri.

A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2021. február 10-éig tájékoztatják a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagyaz EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).

A program leírása letölthető:

Az Arany János Kollégiumi Program kerettanterve

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja – Az Arany János Kollégiumi Program

2, A Központi jelentkezési lapon a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumot jelöljétek 0005-ös kóddal. Határidő: 2021.02.19.

A program nyújtotta lehetőségek:

 • a képességek, készségek fejlesztése, amelyek segítségével a tanuló alkalmas lesz a középiskola elvégzésére, illetve a továbbtanulásra (egyéni fejlesztés alapján),
 • programhétvégéken, kirándulásokon, közösségformáló tevékenységen való részvételi lehetőség, gazdag szabadidős programkínálat (színházlátogatás, változatos diákkörök és szabadidős programok szervezése),
 • a program keretében ECDL bizonyítvány szerzése,
 • belső pályázat alapján középfokú nyelvvizsga bizonyítvány és B kategóriás jogosítvány szerzési lehetőség biztosítása.
 • ösztöndíj támogatás kidolgozott szociális szabályzat alapján.

Elérhetőség, felvilágosítás

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

4800 Vásárosnamény Kossuth L. út 9/D.

E- mail: babus.kollegium@gmail.com

Tel.: 06-45/470-429

Intézményvezető: Kulcsár Judit

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

4800 Vásárosnamény, Kossuth L. út 9/B.

E- mail: giminameny@yahoo.com

Tel.: 06-45/570-053

Intézményvezető: Szalainé Biró Katalin