Tájékoztató az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezés feltételeiről

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium és a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium a 2021/2022- es tanévtől indítja az Arany János Kollégiumi Programot. A program célja, hogy a Babus Jolán Középiskolai Kollégium a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal közösen alkalmazható eszközrendszer támogatásával segítse a programba jelentkező diákok tanulmányi eredményességét. A tanulók érettségi bizonyítványt szerezzenek a gimnáziumi osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A program nyújtotta lehetőségek:

 • a képességek, készségek fejlesztése, amelyek segítségével a tanuló alkalmas lesz a középiskola elvégzésére, illetve a továbbtanulásra (egyéni fejlesztés alapján),

 • programhétvégéken, kirándulásokon, közösségformáló tevékenységen való részvételi lehetőség, gazdag szabadidős programkínálat (színházlátogatás, változatos diákkörök és szabadidős programok szervezése),

 • a program keretében ECDL bizonyítvány szerzése,
 • belső pályázat alapján középfokú nyelvvizsga bizonyítvány és B kategóriás jogosítvány szerzési lehetőség biztosítása.
 • ösztöndíj támogatás kidolgozott szociális szabályzat alapján.

A programba bekerülés feltétele:

 1. A kitöltött pályázatot és az igazolásokat – amelyek a kiírásban szerepelnek – a Babus Jolán Középiskolai Kollégium 4800 Vásárosnamény, Kossuth L. út 9/D címre küldjétek. A borítékra kérjük ráírni: „Arany János Kollégiumi Program”. Határidő: 2021.01.20.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

 • szülői nyilatkozat 

 • a tanuló személyi adatlapja

 • igazolások, határozatok: jegyzői határozat (másolat) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, vagy jegyzői határozat (másolat) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról és a törvényes felügyeletet ellátó szülő által a jegyző előtt tett önkéntes nyilatkozat, vagy határozat (másolat) az átmeneti nevelésbe vételről/ az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről/ nevelésbe vételről, vagy igazolás a szülő/gyám alacsony foglalkoztatottságáról (a jelentkezést megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig munkanélküli)

 • kézzel írott önéletrajz

 • hitelesített naplómásolat a félévi tantárgyi jegyekről

A szülői nyilatkozat, a tanuló személyi adatlapja beszerezhető a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu), az AJKSZP honlapjáról (www.ajkszp.hu), illetve a kollégium honlapjáról (www.babusj-koll.hu).

Hiányosan beérkezett pályázati anyag esetén hiánypótlásra biztosítunk lehetőséget!

 

A programba felvehető tanuló az, aki:

 1. a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium AJKP előkészítő évfolyamára jelentkezik. Kód: 0005

 1. kollégiumi elhelyezést kér. A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező!

 2. megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

 • a jelentkezés időpontjában hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű
 • a programba történő jelentkezés időpontjában átmeneti gondozásban részesül,
 • otthont nyújtó ellátásban részesülő nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
 • törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,
 • árva és a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult,
 • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a programba történő jelentkezés időpontjában aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
 • lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye kedvezményezett településen található,
 • lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült.

A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2021. február 10-éig tájékoztatják a jelentkezőket.

Elérhetőség, felvilágosítás

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

4800 Vásárosnamény Kossuth L. út 9/D.

E- mail: babus.kollegium@gmail.com

Tel.: 06-45/470-429

Intézményvezető: Kulcsár Judit

 

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

4800 Vásárosnamény, Kossuth L. út 9/B.

E- mail: giminameny@yahoo.com

Tel.: 06-45/570-053

Intézményvezető: Szalainé Biró Katalin